Wytrzymałość Materiałów

Studia niestacjonarne – semestr III,  wykład

Tematyka zajęć, przykładowe zadania do wybranych zagadnień

 1. Założenia, siły wewnętrzne, próba rozciągania pręta stalowego.
 2. Cechy geometryczne figur płaskich. Momenty geometryczne I-go i II-go rzędu.
  Elipsa bezwładności przekroju  wm-elipsa01 , wm-elipsa02 , wm-elipsa03 , wm-elipsa04
 3. Przemieszczenia węzłów konstrukcji. Obliczanie ugięć belek metodą różniczkową (linii ugięcia) oraz metodą Maxwella-Mohra. wm-ug_cl01  wm-ug_mm
  wm-ug_mm01a  wm-ug_mm01b  wm-ug_mm02a  wm-ug_mm02b
  wm-ug_mm03  wm-ug_mm04
 4. Naprężenia w jednoosiowym i płaskim stanie odkształceń. wm-scisk_os
 5. Zginanie czyste, zginanie z udziałem sił poprzecznych.
 6. Stateczność prętów ściskanych osiowo. Projektowanie konstrukcji z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu.
 7. Naprężenia w środniku zginanej belki dwuteowej.
 8. Ściskanie mimośrodowe. Naprężenia w przekroju. Rdzeń przekroju.
 9. Zginanie ukośne. Naprężenia w przekroju. Położenie osi obojętnej.
 10. Hipotezy wytrzymałościowe. Naprężenia zredukowane.

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem. Egzamin odbywa się w formie pisemnej przez rozwiązanie zadań rachunkowych z tematyki omawianej na wykładach i projektach
oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne.

Telefon komórkowy nie może być używany jako kalkulator w czasie egzaminu.

Terminy egzaminów: 

Egzamin:

Egzamin poprawkowy:

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr III,  laboratorium

Tematyka zajęć, instrukcje do ćwiczeń

 1. Zwykła statyczna próba rozciągania stali  LAB01
 2. Ścisła statyczna próba rozciągania metali  LAB02
 3. Statyczna próba ściskania: stali, żeliwa, drewna  LAB03
 4. Próba skręcania – wyznaczenie modułu Kirchhoffa  LAB04
 5. Wyboczenie sprężyste – wyznaczenie siły krytycznej ściskanego pręta LAB05
 6. Doświadczalne sprawdzenie zasady superpozycji na przykładzie ugięcia belki LAB06

Warunki zaliczenia

Laboratoria rozpoczynają się krótkim sprawdzianem przygotowania studenta do zajęć.
Wszystkie ćwiczenia kończą się opracowaniem wyników w postaci pisemnego sprawozdania (często uzupełnionego o dodatkowe rysunki, wykresy).
Pozytywne oceny ze sprawdzianów oraz przekazanie prawidłowo wykonanych sprawozdań są podstawą do zaliczenia przedmiotu.