Wytrzymałość Materiałów

Studia niestacjonarne – semestr III,  wykład

Tematyka zajęć, przykładowe zadania do wybranych zagadnień

 1. Założenia, siły wewnętrzne, próba rozciągania pręta stalowego.
 2. Przemieszczenia węzłów konstrukcji. Obliczanie ugięć belek metodą różniczkową (linii ugięcia) oraz metodą Maxwella-Mohra.
  ug-mm-01a,
 3. Cechy geometryczne figur płaskich. Momenty geometryczne I-go i II-go rzędu.
  Elipsa bezwładności przekroju.  elipsa_przekroju1 , elipsa_przekroju2
 4. Naprężenia w jednoosiowym i płaskim stanie odkształcenia.
 5. Zginanie czyste, zginanie z udziałem sił poprzecznych. belka_zginana1belka_zginana2
 6. Naprężenia w środniku zginanej belki dwuteowej.
 7. Ściskanie mimośrodowe. Naprężenia w przekroju. Rdzeń przekroju. ściskanie_ms1,   sciskanie_ms2
 8. Stateczność prętów ściskanych osiowo. Projektowanie konstrukcji z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu.  wm_wyboczenie
 9. Zginanie ukośne. Naprężenia w przekroju. Położenie osi obojętnej. zginanie_uk
 10. Hipotezy wytrzymałościowe. Naprężenia zredukowane.

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem. Egzamin odbywa się w formie pisemnej przez rozwiązanie zadań rachunkowych z tematyki omawianej na wykładach.
Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń projektowych lub laboratoryjnych nie mogą przystąpić do egzaminu.
Telefon komórkowy nie może być używany jako kalkulator w czasie egzaminu.

 

Studia niestacjonarne – semestr III,  laboratorium

Tematyka zajęć, instrukcje do ćwiczeń

 1. Zwykła statyczna próba rozciągania stali labwm01
 2. Ścisła statyczna próba rozciągania stali labwm02
 3. Statyczna próba ściskania: stali, żeliwa, drewna labwm03
 4. Próba skręcania – wyznaczenie modułu Kirchhoffa labwm04
 5. Badanie twardości metali metodą Brinella i Rockwella
 6. Wyboczenie sprężyste – wyznaczenie siły krytycznej ściskanego pręta
 7. Próba udarności na młocie Charpy’ego
 8. Doświadczalne sprawdzenie zasady „superpozycji” labwm08

Warunki zaliczenia

Zajęcia rozpoczynają się krótkim sprawdzianem przygotowania studenta do zajęć.
Wszystkie ćwiczenia kończą się opracowaniem wyników doświadczenia w postaci pisemnego sprawozdania (często uzupełnionego o dodatkowe rysunki, wykresy).
Oceny ze sprawdzianów oraz przekazanie prawidłowo wykonanych sprawozdań są podstawą do zaliczenia przedmiotu.

Terminy egzaminów: 

Egzamin:  26.01.2017 (piątek), sala 205, godz. 17:00

Egzamin poprawkowy:   09.02.2017 (piątek),  sala 205,  godz. 17:00