II sem. Bud. (BK) – Projektowanie dróg

W głównej zakładce „Materiały do zajęć” znajdują się pozostałe materiały i informacje dotyczące wszystkich przedmiotów i zajęć.

Literatura przedmiotu:

 1. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami)
 2. Komentarz do warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003
 3. Suchorzewski W., Tracz M., Gaca S.: „Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka.”, WKiŁ 2009
 4. Datka S., Suchorzewski M., Tracz.: „Inżynieria ruchu.”, WKiŁ 1999
 5. Młodożeniec W. S.: „Budowa dróg. Podstawy projektowania”, Warszawa 2011
 6. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: „Infrastruktura transportu samochodowego”, Warszawa 2006
 7. M. Lipiński „Tablice do tyczenia krzywych” część II – klotoida, Warszawa 1978
 8. NOWY Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA, Gdańsk 2012 – link PDF
 9. Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa 1995
 10. Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992
 11. PN-S-02204: Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
 12. Edel R.:„Odwodnienie dróg”, WKiŁ, Warszawa 2009
 13. Szling Z., Pacześniak E.: „Odwodnienie budowli komunikacyjnych”, Wrocław 2004
 14. Datka S.: „Odwodnienie dróg i ulic”, WKiŁ, Warszawa 1970
 15. Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów inżynierskich – wnioski i zalecenia dotyczące projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg oraz innych elementów, GDDKiA, Warszawa 2009
 16. PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 17. Głażewski M., Nowocień E., Piechowicz K.: „Roboty ziemne i rekultywacja w budownictwie komunikacyjnym”, WKiŁ, Warszawa 2010
 18. Gradkowski K., Żurawski S.: „Budowle i roboty ziemne”, Warszawa 2003
 19. Datka S., Lenczewski S.: „Drogowe roboty ziemne”, WKiŁ, Warszawa 1979
 20. Lewinowski, Zimnoch „Ogólne zasady projektowania robót ziemnych dróg samochodowych i kolejowych”


~~~ GEOMETRIA TRASY DROGOWEJ ~~~

NOWY PLIK: ustalanie Vp i Vm
przykład obliczeń łuku poziomego
przykład opisu technicznego – baza do dalszej pracy!
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych

Koordynacja planu i profilu (autor dr inż. A. Sołowczuk):

koordynacja planu i profilu cz.1
koordynacja planu i profilu cz.2

Projektowanie krzywych przejściowych:

cele stosowania krzywych przejściowych
klotoida – informacje podstawowe
klotoida – obliczenie parametru A – teoria
przykład projektowania łuku kołowego z symetrycznymi klotoidami
przykład projektowania układu symetrycznych i niesymetrycznych klotoid dla dwóch łuków poziomych o przeciwnych zwrotach
przykład projektowania krzywej esowej wraz z symetrycznymi i niesymetrycznymi klotoidami dla dwóch łuków poziomych o przeciwnych zwrotach

Rysunek planu sytuacyjno-wysokościowego – informacje:

przykład opisów na rysunku planu sytuacyjno-wysokościowego
przykład rysunku planu syt.-wys. OBWA w podziale na arkusze

Projektowanie rampy drogowej:

rampa drogowa – informacje podstawowe
rampa drogowa – przykład projektowania #1
rampa drogowa – przykład projektowania #2
rampa drogowa – przykład projektowania #3
rampa drogowa – przykład projektowania #4

Rysunek przekroju podłużnego osi trasy – projektowanie niwelety:

rysunek profilu terenu wzdłuż zaprojektowanej osi
zalecenia przy projektowaniu niwelety
rysunek przekroju podłużnego drogi – zasady rysowania
obliczenia rzędnych łuku pionowego 1 (teoria + zadania)
obliczenia rzędnych łuku pionowego 2 (zadania)
projektowanie łuków pionowych stycznych
obliczenie punktu minimalnego/maksymalnego na łuku pionowym
przykładowe zadanie z kolokwium – obliczenie łuków pionowych stycznych, rzędnych niwelety na łuku pionowym oraz punktu ekstremum na łuku pionowym
przykładowy rysunek przekroju podłużnego osi drogi z niweletami rowów
przykładowe rysunki przekrojów podłużnych OBWA
przykładowe obliczenia łuku pionowego do projektu
PRZYKŁAD: obliczenia do projektu niwelety (autor: inż. Urszula Cimoch)
PRZYKŁAD: obliczenia do projektu niwelety – rysunek (autor: inż. Urszula Cimoch)

Przekrój normalny:

rysunek przekroju normalnego – zasady rysowania
przykład rysunku przekroju normalnego na odcinku prostym drogi poza terenem zabudowy
przykład rysunku przekroju normalnego na odcinku łuku poziomego drogi poza terenem zabudowy
przykład rysunku przekroju normalnego drogi poza terenem zabudowy – nasyp, łuk poziomy, grunt G1 (autor: Transprojekt Gdański)
przykład rysunku przekroju normalnego drogi poza terenem zabudowy – nasyp, wymiana gruntu, odcinek prosty o jednostronnym pochyleniu (autor: Transprojekt Gdański)
przykład rysunku przekroju normalnego drogi poza terenem zabudowy – wykop, odcinek prosty, grunt G2 (autor: Transprojekt Gdański)
przykład rysunku przekroju normalnego drogi poza terenem zabudowy (autor: Transprojekt Gdański)
przykład rysunku przekroju normalnego ulicy #1 – drogi na terenie zabudowy
przykład rysunku przekroju normalnego ulicy #2 – drogi na terenie zabudowy
przykład rysunku przekroju normalnego ulicy #3 – drogi na terenie zabudowy (autor: Transprojekt Gdański)
przekroje normalne – szczegóły #1 (połączenie warstw konstrukcji nawierzchni drogowej – odsadzki i skosy) (autor: Transprojekt Gdański)
przekroje normalne – szczegóły #2 (autor: Transprojekt Gdański)
przekroje normalne – szczegóły #3 (autor: Transprojekt Gdański)
przekroje normalne – szczegóły #4 (autor: Transprojekt Gdański)

Rysunek szczegółowego planu sytuacyjno-wysokościowego (plan warstwicowy jezdni):

przykład rysunku planu warstwicowego na odcinku prostym (rysunek + obliczenia)
przykład rysunku planu warstwicowego w obszarze rampy drogowej

Sprawdzenie promieni minimalnych łuków poziomych i pionowych oraz sprawdzenie warunków widoczności:

sprawdzenie promieni minimalnych i warunków widoczności
wykres widoczności 1
wykres widoczności 2
wykres widoczności 3
wykres widoczności 4
wymagania widoczności – komentarz do WT
oznakowanie poziome łuków pionowych i poziomych a widoczność

widocznosc_pozioma1 widocznosc_pozioma2 widocznosc_na_zatrzymaniewidocznosc_na_luku_wypuklym widocznosc_na_luku_wkleslym widocznosc_pionowa1


~~~ ODWODNIENIE TRASY DROGOWEJ ~~~

informacje przydatne przy wyznaczaniu zlewni #1
informacje przydatne przy wyznaczaniu zlewni #2
informacje przydatne przy wyznaczaniu zlewni #3
przykładowa zlewnia odcinka drogi:
przykładowa zlewnia drogi – prosty przypadek
przykładowe zlewnie drogi – złożony przypadek
Analiza metod poprawy stanu odwodnienia dróg i należących do nich drogowych obiektów inżynierskich – wnioski i zalecenia dotyczące projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg oraz innych elementów (autor: GDDKiA)
PRZYKŁAD: Obliczenia rowów met. granicznych natężeń deszczu oraz przepustu + rysunki – materiał dydaktyczny mgr inż. Marka Motylewicza (uwaga – rysunek przekroju podłużnego w wersji uproszczonej, bez wszystkich informacji wymaganych i niezbędnych na takim rysunku)
obliczenia światła przepustów – materiał dydaktyczny dr inż. Dariusza Sobala
przykład obliczeń przepustu wg. Edela #1
przykład obliczeń przepustu wg. Edela #2
przykład obliczeń rowów i przepustu (met. granicznych natężeń deszczu) #1 (autor: dr inż. W. Młodożeniec)
przykład obliczeń przepustu o niezatopionym wlocie i wylocie (met. granicznych natężeń deszczu) #2 (autor: dr inż. D. Sobala)
przykładowy rysunek przekroju przez przepust (autor: KOMI Białystok)
przykładowe rysunki przepustów #1 (autor: Transprojekt Gdański)
przykładowe rysunki przepustów #2 (autor: Transprojekt Gdański)
przykładowy rysunek przekroju poprzecznego przez przepust drogowy #1
przykładowy rysunek przekroju poprzecznego przez przepust drogowy #2
przykładowy rysunek przekroju poprzecznego przez przepust drogowy #3 i zdjęcia poglądowe:
  
średnie roczne opady w Polsce:

Przykładowy projekt z odwodnienia trasy drogowej (autor: inż. Rafał Sienkiel)

projekt
sytuacyjny_ark1
sytuacyjny_ark2
niweleta
poprzeczki_ark1 – rysunek zawiera schemat ZKRZ (zastępczej korony robót ziemnych), której w tym semestrze nie liczymy, a wrysowujemy rzeczywiste wymiary korony drogi wraz z konstrukcją nawierzchni drogowej
przepust_pd1


~~~ ROBOTY ZIEMNE ~~~

przykładowe rysunki przekrojów poprzecznych do obliczeń robót ziemnych (autor: Transprojekt Gdański)
tabela objętości robót ziemnych #1 (grunt do wymiany zaznaczono na żółto)
tabela objętości robót ziemnych #2 (grunt do wymiany zaznaczono na zielono)
NOWA tabela objętości robót ziemnych (podział na wykopy przydatne i nieprzydatne)
wykres objętości i rozdziału mas ziemnych – zasady rysowania, właściwości, obliczenia transportu
wykres objętości i rozdziału mas ziemnych do tabeli objętości #1
wykres objętości i rozdziału mas ziemnych do tabeli objętości #2
obliczenie momentu przewozowego do wykresu rozdziału mas #1
roboty ziemne przy budowie drogi – rzut cechowany (wykład Prof. E. Koźniewskiego)