W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin podsekcji Studia stacjonarne zostały zamieszczone wyniki egzaminu „zerowego” z Mechaniki Budowli na studiach stacjonarnych.

Punkty zdobyty podczas tego podejścia przechodzą na kolejne podejścia, co oznacza że niezależnie od wyników którejkolwiek części egzaminy (zadania, teoria, EK – SiD) w kolejnym podejściu, mniej punktów nie można już mieć.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy piszący korzystał z niedozwolonej pomocy podczas egzaminu, wtedy wszystkie punkty się zerują.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin

Podział na grupy na egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli (studia stacjonarne)

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczony został podział na grupy na egzamin poprawkowy z Mechaniki Budowli na studiach niestacjonarnych.

Egzamin pisany będzie w dwóch częściach jedna po drugiej (teoria, zadania) na dwóch oddzielnych kartkach, bez opuszczania sali egzaminacyjnej.

Osoby, które zaliczają tylko EK ze Stateczności i Dynamiki (nieuwzględnione na żadne z list) proszę przyjść z grupą I na godz. 8:30

Egzamin teoretyczny

Zamieszczone zostały wyniki z części teoretycznej z egzaminu z Mechaniki Budowli.

We wrześniu można poprawiać cały egzamin (zadania, teoria, EK SiD), można też poprawiać tylko wybraną część egzaminu. Punkty bonusowe oraz zdobyte punkty przechodzą na poprawę. W przypadku pisania poprawy, z każdej części (zadania, teoria, EK SiD) do zaliczenia egzaminu będzie brana wyższa liczba punktów.

Zaszufladkowano do kategorii Egzamin

W zakładce Wyniki w sekcji Egzamin w podsekcji Studia stacjonarne zamieszczone zostały wyniki egzaminu z Mechaniki Budowli (część zadaniowa).

Osoby, które uzyskały więcej niż 96pkt mogą zaliczać tylko EK (Stateczność i Dynamika), mogą też oczywiście pisać całą teorię. Osoby, które mają niezaliczony dowolny inny EK, mogą go zaliczyć na części teoretycznej.

Warunkiem zaliczenia EK (SiD) jest zdobycie min 4pkt, warunkiem zaliczenia dowolnego innego EK jest zdobycie min. 6pkt (jeżeli jest jedno pytania z tego efektu), 11pkt (dwa pytania), 15pkt (trzy pytania) lub 18pkt (cztery pytania).

Jeżeli w danej grupie nie zostanie wylosowane pytanie z danego EK, na prośbę studenta zostanie wylosowane dodatkowe pytanie z zakresu odpowiadającego danemu EK.