O Sławomir Wojtkiewicz

S ł a w o m i r W o j t k i e w i c z urodzony 30.III.1979 roku w Białymstoku. W latach 1994-1999 uczęszcza do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, które kończy z wyróżnieniem. W latach 1999-2004 studiuje na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Od roku 2003 pracuje jako student stażysta w Zakładzie Architektury Użyteczności Publicznej pod opieką dr inż. arch. Jerzego Uścinowicza. W roku 2004 otrzymuje tytuł magistra inżyniera architekta broniąc pracy dyplomowej pt.: „Stary Zamek Batorego w Grodnie”. Praca otrzymuje najwyższą ocenę, tym samym Sławomir Wojtkiewicz kończy studia wyższe z wynikiem celującym. Projekt dyplomowy otrzymuje dodatkowo nagrody i wyróżnienia: nagrodę SARP oddziału białostockiego za najlepszą pracę dyplomową w roku 2004, nominację do nagrody SARP im. Z. Zawistowskiego, I nagrodę Ministra Infrastruktury. Od roku 2004 Sławomir Wojtkiewicz zostaje zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Architektury Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, po zmianie struktury Wydziału - w Zakładzie Architektury Kultur Lokalnych. Jego bezpośrednim kierownikiem jest dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz. W tym czasie bierze aktywny udział w pracach organizacyjnych wydziału, pracach naukowo-badawczych oraz indywidualnej praktyce projektowej. Jest autorem szeregu publikacji naukowych oraz realizacji architektonicznych w kraju i na świecie. W trakcie pracy na Wydziale Architektury włączony jest do prac naukowych o zasięgu międzynarodowym. W okresie październik 2008 – 2009 przebywa w Królestwie Arabii Saudyjskiej zajmując stanowisko senior designer w firmie projektowej FA Consultants w Rijadzie. Okres ten poświęca na gromadzenie materiałów naukowych dotyczących tendencji w kształtowaniu współczesnej zabudowy mieszkaniowej w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Niniejsze materiały stają się podstawą rozpoczęcia prac nad otwarciem przewodu doktorskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. arch. Dariusza Kozłowskiego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Publiczna rozprawa nad pracą doktorską ma miejsce na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 17 maja 2011 roku. Decyzją Rady Wydziału Politechniki Krakowskiej Sławomirowi Wojtkiewiczowi zostaje nadany tytuł doktora nauk technicznych. Od roku 2009 pracuje w ramach godzin zleconych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadząc zajęcia na kierunku Architektura Krajobrazu oraz Gospodarka Przestrzenna. Z miejscem tym wiąże też swój dalszy rozwój naukowy i dydaktyczny.