[] autor | a u t h o r

S ł a w o m i r  W o j t k i e w i c z |              architekt, plastyk, nauczyciel akademicki, ___________________________ |_____________________architect, artist, lecturer